Over BMNED

BMNED is een onafhankelijk, internationaal opererend ingenieursbureau dat actief is op het gebied van geotechnische en civiele constructies; staal-, hout- en betonconstructies; bouwkunde; bouwmanagement en geotechnische veldwerkzaamheden. 

De basis van de onderneming werd in 1993 gelegd. Het door Gilliam de Nijs sr opgestarte bedrijf is in eerste instantie begonnen als geohydrologisch adviesbureau. Door zijn ruime praktijkervaring maakte het bedrijf snel naam. Door de toenemende vraag naar advisering op het gebied van grondwateronttrekkingen en daaraan verwante of te relateren zaken werd het dienstenpakket al snel breder en de personele bezetting steeds groter. BMNED ondersteunt haar opdrachtgevers inmiddels al lang niet meer alleen op het gebied van grondwateronttrekkingen. Tegenwoordig ondersteunt het BMNED team dagelijks haar opdrachtgevers in het gehele geotechnische spectrum. Of het nu gaat om een relatief eenvoudige fundering op staal of een zeer complexe funderingsconstructie op palen; een grond- en/of waterkerende constructie; een kadeconstructie; zettingsanalyses; stabiliteitsstudies ten behoeve van tijdelijke of permanente taluds, wegen of dijken; BMNED heeft voor elk probleem een specialist die uw probleem kan oplossen.

Het grondonderzoek, noodzakelijk voor het überhaupt kunnen uitvoeren van betrouwbaar geotechnisch rekenwerk, werd in de aanvangsjaren steeds door BMNED uitbesteed. Inmiddels is ook deze strategie bijgesteld. Begin 2006 zijn de eerste stappen gezet om ook dit specialisme toe te voegen aan ons dienstenpakket, BMNED ging zelf sonderen! Inmiddels rijden er dagelijks verscheidene machines door het land en is er een machine actief op het water. 

Door de steeds toenemende vraag naar een totaalpakket werd in 2008 het bedrijf SHB Construct overgenomen. De heer Ton Oosthoek, oprichter van het bedrijf, was met het oog op zijn toekomstige pensionering op zoek naar continuering van zijn bedrijf. Door de overname werd dit doel bereikt en kon BMNED de disciplines bouw en constructies toevoegen aan haar dienstenpakket. 

Aansluitend werd in 2008 een nieuwe veldwerkafdeling opgezet ter ondersteuning van het ingenieursbureau. Vanuit deze divisie, eveneens opererend onder de handelsnaam GSNED, worden statische proefbelastingen uitgevoerd. De statische proefbelasting is de meest nauwkeurige en betrouwbare methode om de draagkracht van de paalpunt, de schachtwrijvingskracht en het vervormingsgedrag van een paal vast te stellen.Om de capaciteit en het dienstenpakket op het gebied van paaltesten uit te breiden is in januari 2012 een alliantie aangegaan met AnkerPaalTestServices. Voor zowel AnkerPaalTestServices als voor BMNED/GSNED betekende dit een uitbreiding van het dienstenpakket en werd de naam van de alliantie omgedoopt naar All Piles Testing Services. APTS is een samenwerkingsovereenkomst tussen Acécon, IFCO en BMNED/GSNED. Vanuit deze vennootschap worden allerhande funderingspalen en ankers getest middels bezwijkproeven, geschiktheids- en controleproeven, zowel statisch als dynamisch als statnamic.

Door de expertise en ervaring van onze specialisten in uiteenlopende vakgebieden te combineren kunnen alle technische, juridische en economische aspecten van uw project nauwkeurig onder de loep worden genomen en kan vervolgens een praktische oplossing worden aangedragen!

Bij de dagelijkse leiding van BMNED wordt De Nijs sr inmiddels bijgestaan door zijn twee zonen, Gilliam jr en Michael waarbij Gilliam jr zich vooral bekommert om de uit te voeren studies en Michael de verantwoording heeft over alle veldwerkzaamheden, welke worden uitgevoerd onder de handelsnaam GSNED en vanuit APTS.

En om er zeker van te zijn dat wij u ook in de toekomst met dezelfde kennis en niet in de laatste plaats ervaring kunnen blijven bijstaan, maken wij de volgende generatie van jongs af aan vertrouwd met al wat ons interessante vak te bieden heeft.